COMPANY PROFILE

A025
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์,
จำนวนที่สั่งซื้อ
 แนะนำบริษัท
บริษัท รุ่งเรืองกิจ คอนสตรัคชั่น เอ็นจีเนียริง จำกัดจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ.2557 ตั้งอยู่ที่เขตพระโขนงกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้ำนบำทถ้วน บริษัท รุ่งเรืองกิจ คอนสตรัคชั่น เอ็นจีเนียริง จำกัดเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งตำมกฎหมายประเทศไทย บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยเป็นหลัก บริษัทฯ มีทีมงานพนังงานแต่ละตำแหน่งที่ครบถ้วน และเน้นการพัฒนำทีมงาน โดยจัดกิจกรรมพัฒนำพนักงาน ทำให้การสื่อสารระหว่างพนักงานคนจีนและพนักงานคนไทยลึกซึ้งยิ่งขึ้น ส่งเสริมการพัฒนำของบริษัทฯ
บริษัท รุ่งเรืองกิจ คอนสตรัคชั่น เอ็นจีเนียริง จำกัดเป็นบริษัทลูกที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยของบริษัทกรีนแลนด์.เจียงซู โปรวินเชียล คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด ภายใต้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งของบริษัทเจียงซู โปรวินเชียล คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัดและภายใต้การชี้นำจากนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของประเทศ บริษัทฯพัฒนำธุรกิจอย่างรวดเร็วในตลาดการก่อสร้างของประเทศไทยในรูปแบบความร่วมมือที่หลากหลายและภายใต้แผนการพัฒนำที่จากจุดถึงทั่ว บริษัทฯ พึ่งพาข้อดีที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่กรุงเทพฯ เข้ำสู่ตลาดกรุงเทพฯ และขยายไปพื้นที่บริเวณโดยรอบ
ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ พึ่งพากลไกประกอบงานรับเหมำที่สมบูรณ์แบบ และเทคโนโลยีการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพเป็นต้น ร่วมมือกับบริษัทท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ได้รับสร้างโครงการเชิงพาณิชย์หลายโครงการในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการโรงแรมเจดับบลิวแมริออท และโรงแรมคอร์ทยาร์ดภูเก็ต โครงการคอนโด LeCrique Residence LeCrique ResidenceLeCrique ResidenceLeCrique ResidenceLeCrique Residence LeCrique ResidenceLeCrique ResidenceLeCrique ResidenceLeCrique ResidenceLeCrique ResidenceLeCrique ResidenceLeCrique Residence LeCrique ResidenceLeCrique ResidenceLeCrique Residence กรุงเทพฯ โครงการสำนักงานใหม่การไฟฟ้าเขตคลองเตยกรุงเทพฯ โครงการ Burasari Island Escape ResortBurasari Island Escape Resort Burasari Island Escape ResortBurasari Island Escape ResortBurasari Island Escape ResortBurasari Island Escape ResortBurasari Island Escape ResortBurasari Island Escape ResortBurasari Island Escape ResortBurasari Island Escape ResortBurasari Island Escape ResortBurasari Island Escape ResortBurasari Island Escape Resort Burasari Island Escape ResortBurasari Island Escape Resort Burasari Island Escape ResortBurasari Island Escape ResortBurasari Island Escape ResortBurasari Island Escape ResortBurasari Island Escape ResortBurasari Island Escape ResortBurasari Island Escape ResortBurasari Island Escape ResortBurasari Island Escape Resort เกาะมะพร้าวจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ เริ่มจากขั้นตอนการวางแผน เข้าร่วมลงทุนพร้อมก่อสร้างโครงการคอนโดระดับสูงในพัทยา ซึ่งหมายความว่าบริษัทฯ ได้ก้าวสู่ตลาดการก่อสร้างระดับสูงของประเทศไทย
ปัจจุบันนี้ บริษัท รุ่งเรืองกิจ คอนสตรัคชั่น เอ็นจีเนียริง จำกัด ได้พัฒนำเป็นบริษัทหลากหลายที่มีวัตถุประสงค์รวมถึงการลงทุน การตลาด การออกแบบ การก่อสร้างและจำหน่าย ซึ่งบริษัททั้งในและนอกอุตสาหกรรมชื่นชมบริษัท รุ่งเรืองกิจ คอนสตรัคชั่น เอ็นจีเนียริง จำกัด อย่างสูง

ความเห็นจากลูกค้าจริง


 
Scroll to Top